APPLICATION FORM

EXAMINATION PLAN

RESULT OF TEST NO 86

Attendance Sheet for Test No. 086 Date: 22.06.2014

Sheet No.

ID

Name

Marks

2201617

615

ANURAG

NAKAL KI

 

 

220607

 

ALOK JHA

NAKAL KARAYI

 

 

220608

 

PRATHAM

0

 

220610

625

SAKSHI JHA

3

 

 

220612

106

SACHIN

NO SIGN

 

 

220614

601

SURAJ JHA

39

 

 

220615

 

AAKASH

NO SIGN

 

 

220629

 

VIPIN

22

 

 

220627

 

PANKAJ

8

 

 

220626

605

VIVEK

15

 

 

220625

712

AJEET

7

 

 

220624

817

MONUCHAND

52

 

 

220622

102

SADAB ALI

38

 

 

220623

714

SAGAR

12

 

 

220611

801

SHEHJAD ALI

18

 

 

220620

613

RAMESH

21

 

 

220630

721

GEETANJALI

31

 

 

220601

622

ANKITA JHA

NAKAL KARAYI

 

 

220602

 

POOJA JHA

NAKAL KI

 

 

220603

707

SONU

13

 

 

220604

125

GANGA

40

 

 

220605

701

NISHANT

78

 

 

220606

 

ANKIT

23

 

 

220631

121

BHARTI

33

 

 

220632

600

KARTIKEY

4

 

 

220628

609

PARMOD

18

 

 

220610

805

ANSHUL

3

 

 

220613

602

KUNAL

13

 

 

220611

703

VIKASH

18

 

 

220609

702

AKASH

12

 

 

220618

 

NITIKA

5

 

 

220619

704

RISHABH

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST NO 85 RESULT

Attendance Sheet for Test No. 085 Date: 15.06.2014

Sheet No.

ID

Name

Marks

150602

721

GEETANJALI

30

 

 

150603

707

SONU KUMAR

26

 

 

150604

600

KARTIKEY

36

 

150613

716

TUSHAR

34

 

 

150612

601

SURAJ JHA

56

 

 

150611

602

KUNAL

42

 

 

150610

715

VIPIN

26

 

 

150614

614

AAKASH

36

 

 

150615

712

AJEET PAL

28

 

 

150616

701

NISHANT

60

 

 

150624

807

MONUCHAND

56

 

 

150625

704

RISHABH

42

 

 

150601

713

RITIK KHOKHAR

22

 

 

150626

901

VIJAY

60

 

 

150628

611

HARSH MALIK

36

 

 

150605

625

SAKSHI JHA

34

 

 

150606

622

ANKITA JHA

26

 

 

150607

821

SAKSHI

44

 

 

150608

703

VIKAS

36

 

 

150609

702

VIKAS

40

 

 

150622

805

ANSHUL

34

 

 

150623

 

AAKASH

24

 

 

150621

701

PAJKAJ

32

 

 

150620

714

SAGAR

32

 

 

150619

609

PARMOD

30

 

 

150618

615

ANURAG

30

 

 

150617

104

SACHIN

20

 

 

150627

613

RAMESH

28