RESULT OF TEST NO 86

Attendance Sheet for Test No. 086 Date: 22.06.2014

Sheet No.

ID

Name

Marks

2201617

615

ANURAG

NAKAL KI

 

 

220607

 

ALOK JHA

NAKAL KARAYI

 

 

220608

 

PRATHAM

0

 

220610

625

SAKSHI JHA

3

 

 

220612

106

SACHIN

NO SIGN

 

 

220614

601

SURAJ JHA

39

 

 

220615

 

AAKASH

NO SIGN

 

 

220629

 

VIPIN

22

 

 

220627

 

PANKAJ

8

 

 

220626

605

VIVEK

15

 

 

220625

712

AJEET

7

 

 

220624

817

MONUCHAND

52

 

 

220622

102

SADAB ALI

38

 

 

220623

714

SAGAR

12

 

 

220611

801

SHEHJAD ALI

18

 

 

220620

613

RAMESH

21

 

 

220630

721

GEETANJALI

31

 

 

220601

622

ANKITA JHA

NAKAL KARAYI

 

 

220602

 

POOJA JHA

NAKAL KI

 

 

220603

707

SONU

13

 

 

220604

125

GANGA

40

 

 

220605

701

NISHANT

78

 

 

220606

 

ANKIT

23

 

 

220631

121

BHARTI

33

 

 

220632

600

KARTIKEY

4

 

 

220628

609

PARMOD

18

 

 

220610

805

ANSHUL

3

 

 

220613

602

KUNAL

13

 

 

220611

703

VIKASH

18

 

 

220609

702

AKASH

12

 

 

220618

 

NITIKA

5

 

 

220619

704

RISHABH

51