TEST NO 85 RESULT

Attendance Sheet for Test No. 085 Date: 15.06.2014

Sheet No.

ID

Name

Marks

150602

721

GEETANJALI

30

 

 

150603

707

SONU KUMAR

26

 

 

150604

600

KARTIKEY

36

 

150613

716

TUSHAR

34

 

 

150612

601

SURAJ JHA

56

 

 

150611

602

KUNAL

42

 

 

150610

715

VIPIN

26

 

 

150614

614

AAKASH

36

 

 

150615

712

AJEET PAL

28

 

 

150616

701

NISHANT

60

 

 

150624

807

MONUCHAND

56

 

 

150625

704

RISHABH

42

 

 

150601

713

RITIK KHOKHAR

22

 

 

150626

901

VIJAY

60

 

 

150628

611

HARSH MALIK

36

 

 

150605

625

SAKSHI JHA

34

 

 

150606

622

ANKITA JHA

26

 

 

150607

821

SAKSHI

44

 

 

150608

703

VIKAS

36

 

 

150609

702

VIKAS

40

 

 

150622

805

ANSHUL

34

 

 

150623

 

AAKASH

24

 

 

150621

701

PAJKAJ

32

 

 

150620

714

SAGAR

32

 

 

150619

609

PARMOD

30

 

 

150618

615

ANURAG

30

 

 

150617

104

SACHIN

20

 

 

150627

613

RAMESH

28