TEST NO 84 RESULT

Attendance Sheet cum Result for Test No. 84 Date: 08.06.2014

Sheet No.

ID No.

Name

class

MARKS

80601

 

SACHIN

10

52

80602

601

SURAJ JHA

7

48

80603

622

ANKITA JHA

6

60

80604

625

SHAKSHI JHA

6

44

80605

615

ANURAG

6

32

80606

715

VIPIN KUMAR

8

56

80607

713

RITIK

7

72

80608

704

RISHABH

8

56

80609

701

PANKAJ

8

24

80610

 

 

 

 

80611

716

TUSHAR

7

16

80612

821

SAKSHI

9

68

80613

701

NISHANT

8

48

80614

712

AJEET PAL

8

60

80615

703

VIKRAM

8

76

80616

605

VIVEK

6

52

80617

600

KARTIKEY

6

36

80618

807

MONU

8

48

80619

 

 

 

 

80620

702

AKASH

8

80

80621

803

HIMANSHU

9

76

80622

721

GEETANJALI

8

44

80623

609

PRAMOD

7

84

80624

805

ANSHUL DUBEY

9

48

80625

103

NITIN SHARMA

10

60

80626

710

ABHISHEK

8

48