TEST NO 80 RESULT

Test No. 80 Result

Sheet No.

ID No.

Name

Marks

190543

614

AAKASH

74

190548

610

SHUBHAM

68

190556

621

TANUJA

60

190536

623

POOJACHAND

59

190542

606

VASU

44

190539

605

VIVEK

41

190540

613

RAMESH

40

190547

609

PARMOD

27

190554

615

ANURAG

23

190553

600

KARTIKEY

12

190538

704

RISHABH

61

190557

721

GEETANJALI

59

190532

701

NISHANT KUMAR

54

190537

710

ABHISHEK

51

190541

708

VIKAS 

44

190545

715

VIPIN

27

190555

707

SONU

17

190551

714

SAGAR

14

190550

701

PANKAJ

10

190529

709

PIYUSH

10

190546

806

MRIDUL

78

190549

803

HIMANSHU

67

190534

807

MONUCHAND

64

190530

805

ANSHUL DUBEY

0

190535

902

VIKAS GOSWAMI

60

190531

901

VIJAY SHARMA

43

190527

121

BHARTI

25

190552

 

AJAY

3

190528

 

RAJIV

0